63. UIA - KONGRES ADVOKATA LUXEMBURG

63. UIA - KONGRES ADVOKATA LUXEMBURG

31.10-07.11.2019. godine
8 dana/7 noći, avionom

PROGRAM PUTOVANJA U PDF FORMATU

1.DAN 31.10.2019. BEOGRAD - BRISEL Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu u 04:30 časova. Poletanje za Brisel u 06:50 časova, sa presedanjem u Frankfurtu. Sletanje u Brisel u 12:25 časova. Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje. 

2.DAN 01.11.2019. BRISEL Doručak. Panoramsko razgledanje belgijske prestonice i prestonice Evropske Unije sa vrednim gotskim, baroknim i modernim zdanjima: trg Gran Plas sa raskošno ukrašenom gradskom kućom i sedištima zanatskih udruženja – deo svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO–a, Muzejska četvrt, Palata pravde – najveća javna zgrada podignuta u Evropi u 19. veku, Kraljevski dvor, katedrala sv. Mihaila, mala bronzana skulptura “Maneken Pis”, jedan od simbola grada, kvart evropskih institucija... Odlazak do rezidencijalne četvrti Laken i Atomijuma, čudesne metalne konstrukcije u podnožiju. Belgijski ručak u nacionalnom restoranu. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Noćenje. 

3.DAN 02.11.2019. BRISEL - BRIŽ Doručak. Transfer autobusom do Briža - najlepšeg flamanskog grada koji je u 14. veku bio jedan od vodećih umetničkih centara. Smeštaj u hotel. Pešački razgled grada. Zbog kanala i kuda sa raznobojnim fasadama na njihovim obalama prozvan je „mala, severna Venecija“. Po dolasku, obilazak centra grada peške, koji je proglašen delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO–a: gradska kuća (14. vek), najstarija u Belgiji, Palata pravde, „jezero ljubavi“, beginaž, Bonifacijev most... Slobodno vreme. Ručak. Organizovano - vožnja kanalima u trajanju od 30 minuta. U večernjim časovima organizovani odlazak u pivnicu Duval Bar na pijačnom trgu (degustacija 3 piva). Noćenje. 

4.DAN 03.11.2019. BRIŽ - ANTVERPEN Doručak. Transfer do Antverpena, veliku luku na reci Šeldi, značajan ekonomski i modni centar u Evropskim razmerama, poznat po svojim radionicama za preradu dijamanata ali i kao Rubensov rodni grad, koji je u XV veku u Flandriji, preuzeo primat od Briža na privrednom, finansijskom i umetničkom planu. Obilazak centra grada: sedmobrodna gotska katedrala Notr Dam, najveća u Belgiji, gradska većnica, centralni trg Gran Place, fontana Brabo, sedišta trgovačkih korporacija u gradjevinama iz XVIII i XIX veka... Organizovani ručak. Smeštaj u hotel. Slobodno veče za individualne aktivnosti. Noćenje 

5.DAN 04.11.2019. ANTVERPEN – DURBUI - DINANT Doručak. Transfer do Durbuia. Durbui je najmanji grad na svetu, ima 50 stanovnika u centru grada, u širem delu grada 350 stanovnika, ima nekoliko fascinantnih prizora u svojoj okolini. Razgled grada u pratnji vodiča i slobodno vreme. Nakon razleda nastavljamo put ka Dinantu, mestu u kome je rodjen Adolphe Sax, izumitelj saksofona. Nalazi se u strmoj dolini između stena i reke. Grad se nalazi na izuzetno plodnoj zemlji. U blizini grada je kamenolom visoke klase. Smeštaj u hotel. Noćenje. 

6. DAN 05.11.2019 DINANT - LUXEMBURG Doručak. Polazak za Luxemburg. Obilazak glavnog grada istoimenog vojvodstva. Elegantan i uvošten iznad reka Petrus i Alzas. Kratka šetnja od “Zlatne Dame“, do Bogorodičine crkve, gradske većnice i Vojvodske palate. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. 

7.DAN 06.11.2019. LUXEMBURG Doručak. Slobodno vreme do otvaranja kongresa. Organizovani odlazak lokalnim prevozom na otvaranje kongresa. Noćenje. 

8. DAN 07.11.2019 LUXEMBURG - BEOGRAD Doručak. Transfer do aerodrome. Poletanje za Beograd u 8:40 časova sa presedanjem u Frankfurtu. Sletanje u Beograd u 12:50 časova. Kraj programa. 

Cena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 1290 EUR 
Doplata za jednokrevetnu sobu: 500 EUR 

KOTIZACIJE PREMA PROGRAMU: Cena aranžmana uključuje: 
Prevoz avionom na navedenim relacijama kompanijom Lufthansa, smeštaj u 1/2 ili 1/1 sobama u hotelima sa 4* (lokalne kategorizacije), ishrana na bazi noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto), razgledanja, ulaznice za lokalitete, transfere i obroci prema programu, putno zdravstveno osiguranje, troškovi organizacije putovanja i troškovi pratioca grupe. 

Cena aranžmana ne uključuje: 
Usluge neobuhvaćene programom i individualne troškove. 

Način plaćanja: Cena aranžmana se uplaćuje po srednjem kursu u dinarskoj protivvrednosti NBS na dan; gotovinski – avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 30 dana pre puta. 

Napomene: Neophodan broj putnika za realizaciju aranžmana je 20 osoba. 
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza ili korekcije cene i o tome de obavestiti putnike najmanje 7 dana pre početka aranžmana. Prilikom rezervacije ili uplate aranžmana, putnici su u obavezi da dostave kopiju prve stranice važedeg pasoša. U suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenima, a putnici snose trošak penala za novo izdavanje karata. 

PASOŠ MORA DA VAŽI MINIMUM 6 MESECI OD PLANIRANOG DATUMA POVRATKA SA PUTOVANJA. 

Opšte napomene: Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme poletanja aviona. Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 23kg) i 1 ručni prtljag (8 kg) koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml. Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. 

Rok za prijavu: 31.08.2019. godine Uslovi otkaza i promene imena putnika važe Opšti uslovi putovanja agencije Mondorama. Organizator putovanja: Zadržava pravo da u slučaju promene reda letenja, otkaza letova, cene prevoza, promeni izbor avio kompanije, red letenja, cenu putovanja. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo izmene sadržaja i redosleda ponudjenih razgleda, izleta, ili fakultativnih sadržaja u skladu sa situacijom na terenu. 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. Za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj M0023/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 30000005281, datum izdavanja garancije25.01.2019.godine , koja važi od 25.10.2019. do 01.10.2019. Akcionarskog društva za osiguranje „Milenijum osiguranje”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: [email protected] Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE. 

Cenovnik br.1 od 13.08.2019. Organizator putovanja MONDORAMA doo Nis Licenca OTP 290/2010 od APR R Srbije od 17.02.2010. Mondorama d.o.o. 

PROGRAM PUTOVANJA U PDF FORMATU