Trebinje
30.12-02.01.2019.
4dana/3noći


Trebinje- grad sunca i platana koga krase stari grad i palate mediteranskog tipa koje obiluju izuzetnom lepotom, a ujedno  grad čuvenog pesnika Jovana Dučića. Poznat kao “Grad na Miljacki”, Sarajevo je jedan od najlepših i najinteresantnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Šetajući bezbrojnim ulicama i uličicama upoznaju lepotu i šarm grada, kao i ljude tradicionalne gostoprimljivosti. 


Program putovanja: 30.12-02.01.2019.

1. dan 30.12.2018.   nedelja
NIŠ – VIŠEGRAD - TREBINJE
Sastanak putnika na parkingu kod Tempa u 01.00h. Vožnja preko Kragujevca i Čačka sa usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Nastavak putovanja za Višegrad. Dolazak u Višegrad i obilazak starog mosta, čuvene “na Drini ćuprije” i spomenika Ivi Andriću, šetnja do Andrić grada, koji su izgradili Emir Kusturica i Vlada Republike Srpske u čast Nobelovca. Slobodno vreme za ručak i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja za Trebinje. Smeštaj u hotel. Noćenje.2. dan 31.12.2018.   ponedeljak
TREBINJE
Doručak. Posle doručka, mogućnost fakultativnog izleta do manastira Tvrdoš (manastir iz XIII veka, posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, gde smo u prilici videti temelje antičke crkve iz IV veka, stara kola za navodnjavanje – Dolape, koji su se koristili u Egiptu, na Trebišnjici, manastirske vinograde sa pozlaćenih ikona i mauzolej pesnika Jovana Dučića). Slobodno vreme. Doček Nove Godine u restoranu hotela. Noćenje.3. dan 01.01.2019.   utorak
TREBINJE 
Doručak. Fakultativni izlet do Mostara. Posle 2 sata vožnje dolazak u srednjevekovni grad Blagaj, koji se nalazi na par kilometara od Mostara. U Blagaju će se na kratko uživati na izvorištu Bune, najvećem kraškom izvoru u Evropi, pored kojeg se nalazi čuvena sufijska tekija. Odlazak u grad na Neretvi, Mostar, obilazak građevina koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kula Kelebija, kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva Ćuprija- jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, Kujundžiluk- stara mostarska čaršija na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama gde je predviđena pauza. Povratak u Trebinje. Večera. Noćenje.


4. dan 02.01.2019.   sreda
TREBINJE - NIŠ
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Srbiju. Vožnja Ovčarsko-Kablarskom klisurom i poseta manastiru Blagoveštenje. Ovo je jedan od retkih manastira Srpske Svete Gore za koji se tačno zna kada je podignut i ko je bio njegov ktitor. Manastir u kome je blaženopočivši srpski patrijarh Njegova Svetost gospodin Pavle boravio kao iskušenik, u kom se kasnije i zamonašio. Nastavak puta i dolazak u Niš u večernjim časovima. 


CENA PUTOVANJA PO OSOBI 
Hotel Leotar 3*
139€

Cena aranžmana uključuje: 

prevoz autobusom visoke turističke klase (AC, audio, video uređaji) na naznačenoj relaciji
smeštaj u ½ sobama u hotelu sa 3* (po mišljenju agencije 4*) na bazi noćenja sa doručkom 
svečana večera uz muziku za Doček nove godine 31.12.
usluga pratioca grupe
troškove organizacije putovanja


Cena aranžmana ne uključuje: 

individualne troškove putnika
troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja
doplata za večeru 30.12. i 01.02. 6€ po osobi po noći
piće uz večere
fakultativni izlet do manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice 5€ (min 20pax)
fakultativni izlet do Mostara 15€ (min 20pax)


Način plaćanja: Cena aranžmana se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intesa, na dan uplate: 
gotovinski – avans od 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre polaska
čekovima građana do 6 mesečnih rata
platnim karticama (Master, Viza, American Express, Maestro i Dina), 
faktoring: 30% na ime rezervacije, ostatak odloženo bez kamate kreditnim karticama Banka Intesa do 6 jednakih mesečnih rata
preko računa
Napomene: Neophodan broj putnika za realizaciju aranžmana je 20 osoba.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih agencija zadržava pravo otkaza ili korekcije cene i o tome će obavestiti putnike najmanje 7 dana pre početka aranžmana. Prilikom rezervacije ili uplate aranžmana, putnici su u obavezi da dostave kopiju prve stranice važećeg pasoša. 

Opšte napomene: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj M0023/2018 od 10.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 30000005281, datum izdavanja garancije16.01.2018.godine , koja važi od 25.01.2018. do 25.01.2019.   Akcionarskog društva za osiguranje „Milenijum osiguranje”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: [email protected] (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MONDORAMA DOO

DOWNLOAD PDF

Cenovnik br.1od 29.10.2018.
Organizator putovanja MONDORAMA doo Nis
Licenca OTP 290/2010 od APR R Srbije od 17.02.2010. Mondorama d.o.o.

PC Dusanov bazar lok. 216, 18000 Nis, Srbija, Maticni broj 07929552, PIB:101532109, Raiffeisen banka: 265-4020310000058-19, 018/257109, 018/512112, fax:018/523 400
P.J. Mondorama doo – Obrenovićeva 25 / I – 18000 Niš tel. 018 259500, 259501// e-mail:  [email protected]